Startsida_00002.jpg
Startsida_00018a.jpg
Elevomsorg 00107.jpg
Bommersvik.jpg
kommunikation-1.jpg
IMG_2715.jpg
Se mer från Solberga.jpg
Startsida_00002.jpg

Om Solberga by


Föreningen Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap.

Scrolla ner ↓

SCROLL DOWN

Om Solberga by


Föreningen Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap.

Scrolla ner ↓

 

Föreningen Solberga by är en ideell förening utan vinstintresse

 

Vi har särskola för barn och ungdomar mellan 7-16 år, klass 1-9, samt elevhem, korttidshem och fritidsverksamhet med tillstånd enligt LSS

 
  • Elevhemsboende enligt LSS § 9.8
  • Korttidsvistelse (avlastning) enligt LSS § 9.6
  • Korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS § 9.7
  • Waldorfsärskola årskurs 1-9.
 
 
Startsida_00008.jpg

Helhetslösning

Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap. Vår styrka är förmågan att skapa en trygg, trivsam och utvecklande livsmiljö för våra barn och ungdomar.

Vi är inspirerade av den antroposofiska människosynen vilket innebär att våra medarbetares främsta uppgift är att vara uppmärksam på varje barns inneboende förmåga och skapa förutsättningar för dem att uttrycka denna.

 
Startsida_00017.jpg

Solberga by har ett 
läge som är fantastiskt

Den vackra parkliknande miljön har på ena sidan utsikt mot Östersjön och på andra sidan skogen. Den levande naturen runt Solberga by samt byggnadernas olika karaktärer utgör tillsammans en helhet. Den yttre miljön har stor betydelse för det pedagogiska och terapeutiska arbetet.

Solberga by är en levande gemenskap där ett 90-tal personer bor och där alla generationer möts.

Årstidernas växlingar och firandet av dessa ger både liv åt bygemenskapen och skapar en rytm i barnens liv.

 
 
Startsida_00018a.jpg

Våra kärnvärden


Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Den kan sammanfattas i sju kärnvärden.

Våra kärnvärden


Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Den kan sammanfattas i sju kärnvärden.

Startsida_00023.jpg

Text: Värna – branschorganisation för
läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter

Våra kärnvärden

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller sociala funktionshinder. Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är inte människan enbart ett intellektuellt väsen utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas. Inom de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna har man, sedan starten i Sverige 1935, lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda optimala boende-, skol- och arbetsmöjligheter.

Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är idag spridd över hela världen i ett trettiotal länder med över femhundra verksamheter. I Sverige finns ett femtiotal verksamheter spridda över hela landet. Dessa verksamheter drivs utan vinstsyfte och tar emot ca 700 barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Den antroposofiska människosynen kan sammanfattas i sju kärnvärden.

 
 
Startsida_00026.jpg
 
 

Människans spirituella dimension -
grunden för vår gemenskap

En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans jag - hennes individualitet - inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten.

 
Startsida_00029.jpg
Startsida_00032.jpg
 

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionshinder, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen.

 
 

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionshinder är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

 
Startsida_00042.jpg
Startsida_00045.jpg
 

Tålamod med det individuella

Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.

 
Startsida_00048.jpg
Startsida_00051.jpg
 

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionshinder blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna (både hos personen med funktionshinder och hos medarbetaren) ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

 
Startsida_00055.jpg
Startsida_00058.jpg
 

En medvetet utformad miljö

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en mycket stor inverkan på människan. Likaså har medvetet gestaltade trädgårdsparker, områden för promenader samt t ex närhet till vatten, en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vid stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus.

När den gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska samman-hangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i våra verksamheter.

 
Startsida_00061.jpg
Startsida_00064.jpg
 

Ett skapande liv - Arbetets betydelse

Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Detta sker såväl i skolan som i verkstäder och i boendemiljön. Skådespel, musikutövande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är självklarheter hos oss.

I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionshinder. Genom detta blir funktionshindret relativiserat och personen får möjlighet till ett skapande och rikt liv.

 
 
Elevomsorg 00107.jpg

Referenser


En förälder har här för sin sons räkning diktat en sammanfattning av sin vistelse på Solberga by.

Referenser


En förälder har här för sin sons räkning diktat en sammanfattning av sin vistelse på Solberga by.

Resan till Solberga


1. Att lämna hemmet var så svårt,
jag fick panik och tog det ganska hårt.
Rymde för att det kändes ej rätt,
Polisen kom på grund av mitt sätt.
 
2. Hade fått en diagnos sk. Mental Retardation,
ett funktionshinder "vilken situation".
Tur att jag kom till Solberga by,
för jag var 12 ensam, rädd och ny.
 
3.Här är väldigt familjärt,
att få komma hit är mycket värt.
Här finns personal som man känner,
kompisar, djur och vänner.
 
4.Ni har satsat på rätt pedagogik,
lek med dans har gett mig motorik.
Har lärt mig om sanning och konsekvens,
så nu kan jag komma "överens".
 
5.Är fylld med Bild, AKK, och eurytmi,
och förstår det där med empati.
Men allting har ett slut,
och säger tack till Läkepedagogiskt institut.
 
6.Nu klarar jag mig på egen hand,
kan åka buss, laga mat och borsta tand.
Jag var 12 och hade Autism,
är nu 16 och fylld med Optimism.


Kan mer än väl rek. denna skola!
Dick Jonsson, Vallentuna

För referenser kontakta:

Helen Holmberg telefon 08-551 538 03
e-post helen.holmberg@solbergaby.se

 Örjan Liebendörfer telefon 08-551 538 47
e-post orjan@solbergaby.se

 

 

 
Bommersvik.jpg

Kompetens & utveckling


Solbergas kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

Kompetens & utveckling


Solbergas kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

Kompetens/utveckling

Avgörande för att framgångsrikt ge boendeinsatser och utbildning till våra barn och ungdomar är att medarbetarna får möjlighet till aktiv kompetensutveckling. I takt med att forskning, pedagogisk metodik och omsorgstrender utvecklas inom det neuropsykiatriska området måste den enskilde medarbetaren få möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap. Därför är handledningsinsatser och samverkan med utbildningsanordnare självklara inslag i vår verksamhet. Några av våra samverkanspartners är: Utbildningscenter autism, Enigma omsorg samt Järna kompetens.

 
 
Elevomsorg 00092.jpg
 
 

Ständig förbättring 

Genom skolinspektionens och IVO:s tillsyn, samt vårt eget kvalitetsarbete, blir vi utmanade att ifrågasätta invanda metoder och tillvägagångssätt. 

 
Elevomsorg 00092.jpg

Detta medför att vi ständigt förbättrar verksamheten med syfte att tillhandhålla en trygg, trivsam och utvecklande miljö för våra barn och ungdomar. Solberga bys återkommande kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

 
 
Elevomsorg 00098.jpg
 

Verksamhetsutvecklare Pontus Wallin
Telefon: 08 - 551 53 839   
 pontus.wallin@solbergaby.se

 
kommunikation-1.jpg

Kommunikation


Solberga erbjuder barnen Alternativa och Kompletterande Kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

AKK nyhet →

Kommunikation


Solberga erbjuder barnen Alternativa och Kompletterande Kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

AKK nyhet →

Kommunikation

De barn och ungdomar som bor och har sin skolgång på Solberga by har varierande kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.  Detta innebär svårigheter för dem att förstå sammanhang samt förmedla sina önskemål och behov. Solberga vill överbrygga dessa svårigheter genom att erbjuda barnen alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

Elevomsorg 00073.jpg
Elevomsorg 00076.jpg

På så sätt ökar vi barnens möjlighet att få en meningsfull tillvaro som kännetecknas av delaktighet och hanterbarhet. Några av de tekniker/metoder vi använder är tydliggörande pedagogik, bildkommunikation, teckenkommunikation, sociala berättelser, ritprat, pekprat och samtalsmatta. 

 
 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation: 'Alternativ' står för att stödet behövs genom hela livet, 'Kompletterande' betyder att stödet kan behövas under en tid i uppväxten eller i vissa situationer.

Solbergas kommunikationsutvecklare stödjer och utbildar våra medarbetare i detta arbete.

 
 
 

Solberga bys kommunikationsutvecklare Manuela Friemann
Telefon: 08-551 538 08    
 manuela.friemann@solbergaby.se  

 
IMG_2715.jpg

Elevhälsa


Ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov.

Elevhälsa


Ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov.

Elevomsorg 00048.jpg

Elevhälsa

 Vi som arbetar på elevhälsan har som övergripande målsättning att stödja elevernas välmående. Vår roll är dessutom att erbjuda medicinsk, psykologisk och terapeutisk expertis för de barn som av någon anledning behöver specifika hälsoinsatser.

.

.

Elevomsorg 00054.jpg

Solbergas skolsköterska har ansvaret för samordningen av dessa. Hon har därför ett nära samarbete med skola, elevhem, vårdnadshavare, skolläkare, vårdcentral och skolpsykolog.

 
Elevomsorg 00057.jpg
 

På så sätt bedrivs ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov. Detta görs exempelvis genom regelbundna hälsokontroller, samtalsstöd och handledning för medarbetare. Skolsköterskan ger även eleverna insmörjningar, massage och terapibad. 

 
  

  

Elevomsorg 00063.jpg
Kajsa.jpg

Från vänster till höger: Johannes Hallqvist (leg. läkare), Olof Risberg (leg. psykolog/leg. psykoterapeut),  och Kajsa Petersdotter (leg. sjuksköterska/kurator).                                 

 
Se mer från Solberga.jpg

Se Solberga genom årstiderna...


i Solbergas bildgalleri.

Bildgalleri →

Se Solberga genom årstiderna...


i Solbergas bildgalleri.

Bildgalleri →