A._Om Solberga by_01c.jpg
Vi kan hela människan 00c.jpg
kommunikation-1.jpg
IMG_2715.jpg
Elevomsorg 00107.jpg
Bommersvik.jpg
500px-85.jpg
H._Se Solberga genom årstiderna2.jpg
A._Om Solberga by_01c.jpg

Om Solberga by


Föreningen Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap.

Scrolla ner ↓

SCROLL DOWN

Om Solberga by


Föreningen Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap.

Scrolla ner ↓

A._Om Solberga by+frame_01b.jpg
 

Föreningen Solberga by är en ideell förening utan vinstintresse

 

Vi har särskola för barn och ungdomar mellan 6-16 år, klass 1-9, samt skolfritids, elevhem, korttidshem och fritidsverksamhet med tillstånd enligt LSS. Barn som fyller 6 år kan börja i skolans årskurs 1 om föräldrarna önskar det. Vi är en del av det fria skolvalet i de kommuner som ligger i närheten. På skolan går utöver de barn som bor på Solbergas elevhem även många externa elever som kommer till skolan i taxi. Om du vill söka plats på skolan eller ställa ditt barn i kö kan du kontakta rektor Örjan Liebendörfer, e-post: orjan@solbergaby.se för mer information.

För plats på elevhemmen krävs beslut av kommunen genom LSS-handläggaren. Kontakta verksamhetschef Helen Holmberg, e-post: helen.holmberg@solbergaby.se om du vill veta mer om processen kring placering genom LSS.

 

Våra verksamheter:

 • Elevhemsboende enligt LSS § 9.8

 • Korttidsvistelse (avlastning) enligt LSS § 9.6

 • Korttidstillsyn för barn över 12 år enligt LSS § 9.7

 • Waldorfgrundsärskola årskurs 1-9.

 • Skolfritids för barn årskurs 1-6

 
A._Om Solberga by+frame_02b.jpg
A._Om Solberga by+frame_03b.jpg

Grundläggande värderingar som präglar verksamheten

Helhetslösning

Solberga by erbjuder en helhet för barn och ungdomar med boende/korttidsvistelse, skola och fritidsaktiviteter i en vacker och levande bygemenskap. Vår styrka är förmågan att skapa en trygg, trivsam och utvecklande livsmiljö för våra barn och ungdomar.

Vi är inspirerade av den antroposofiska människosynen vilket innebär att våra medarbetares främsta uppgift är att vara uppmärksam på varje barns inneboende förmåga och skapa förutsättningar för dem att uttrycka denna.

Elevhem

Vi erbjuder boende i sex elevhem med 4-6 platser i varje hus. Barnen är mellan 6 och 16 år och är förutom tillhörigheten till LSS personkrets 1 även inskrivna i grundsärskolan.

Medarbetarna skapar en trygg och trivsam boendemiljö med gemensamma måltider, kvällsmys och fritidsaktiviteter i kombination med individuellt anpassade insatser. Utveckling av barnens delaktighet och självständighet har hög prioritet.

Skola

Waldorfpedagogiken och läkepedagogikens människobild

 Den människobild som från början presenterades av Rudolf Steiner fungerar som kunskapskälla och inspiration för skolans medarbetare. Många metoder och tillvägagångssätt som tillämpas på Solberga by finner sitt ursprung i waldorf- och läkepedagogikens mångåriga praxis och erfarenhet. I det dagliga arbetet sker ett möte med andra metoder och kunskapskällor och det uppstår i praktiken ett integrerat tillvägagångssätt. Den grundläggande synen på människan som andligt/spirituell varelse med ett jag som kan tas i anspråk är ett givet fundament för verksamheten i enlighet med stadgarna för Solberga by.              

Delaktighet och kommunikation

Förhållningssättet genomsyras av dialog och delaktighet och utgår från ett helhetsper­spektiv där elevernas resurser och styrkor lyfts fram.  Alla elever ska vara en del i en större gemenskap vilket kommer till uttryck som klassen, skolan, byn eller samhället. Varje elev ska ha en röst och vi ska göra vårt yttersta för att utveckla varje elevs förmåga att kommunicera med omvärlden, uttrycka egna meningar, styra över sitt eget liv, byta perspektiv och ges möjlighet att påverka vardagen i skolan. Vi eftersträvar att alla elever ska vara delaktiga i ett socialt sammanhang och ha inflytande över det som äger rum utifrån sina förutsättningar. Kommunikation är en mycket viktig del i varje elevs IUP och genomförandeplan och vi söker hela tiden nya sätt att utveckla elevernas kommunikationsförmåga.

Lärande och utveckling

Lärandet och utveckling är skolans centrala uppgift. Detta sker inom ramen för läroplanen för grundsärskolan och waldorfpedagogikens anvisningar i dokumentet ”En väg till frihet”, i den mån dessa kan tillämpas för skolformen. Lärande ses som en förändringsprocess där mål har betydelse men där även själva förändringen, utvecklingen, har central betydelse och egenvärde. Skolan innebär att vi ställer krav på eleverna och utmanar deras förmågor. Vi hjälper eleverna att växa och utvecklas, komma över nya trösklar och övervinna hinder och låsningar.

Vi ställer även krav på alla vuxna i elevernas omgivning som är förpliktade att medverka till att gestalta lärmiljön och anpassa undervisningen så att vi möter eleverna där de befinner sig. Eftersom eleverna går i grundsärskolan krävs ett mycket medvetet didaktiskt perspektiv och en stark individualisering där vi ser och tar hänsyn till varje elevs förutsättningar och utveckling.

A._Om Solberga by+frame_04b.jpg
A._Om Solberga by+frame_05b.jpg

Solberga by har ett 
läge som är fantastiskt

Den vackra parkliknande miljön har på ena sidan utsikt mot Östersjön och på andra sidan skogen. Den levande naturen runt Solberga by samt byggnadernas olika karaktärer utgör tillsammans en helhet. Den yttre miljön har stor betydelse för det pedagogiska och terapeutiska arbetet.

Solberga by är en levande gemenskap där ett 90-tal personer bor och där alla generationer möts.

Årstidernas växlingar och firandet av dessa ger både liv åt bygemenskapen och skapar en rytm i barnens liv.

A._Om Solberga by_07b.jpg
Vi kan hela människan 00c.jpg

Våra kärnvärden


Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Den kan sammanfattas i sju kärnvärden.

Våra kärnvärden


Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Den kan sammanfattas i sju kärnvärden.

I.Kärnvärden + frame_01b.jpg

Text: Värna – branschorganisation för
läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter

Våra kärnvärden

Läkepedagogik och socialterapi riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med psykiska eller sociala funktionshinder. Metodiskt bygger läkepedagogik och socialterapi, liksom waldorfpedagogiken, på den antroposofiska människokunskapen. Enligt denna kunskap är inte människan enbart ett intellektuellt väsen utan även ett känslo- och viljeväsen. Tilltalar man alla dessa tre områden ger man hela människan möjlighet att utvecklas. Inom de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna har man, sedan starten i Sverige 1935, lång erfarenhet av detta och kan därför erbjuda optimala boende-, skol- och arbetsmöjligheter.

Antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är idag spridd över hela världen i ett trettiotal länder med över femhundra verksamheter. I Sverige finns ett femtiotal verksamheter spridda över hela landet. Dessa verksamheter drivs utan vinstsyfte och tar emot ca 700 barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Den antroposofiska människosynen kan sammanfattas i sju kärnvärden.

 
Startsida_00026.jpg
 

Människans spirituella dimension -
grunden för vår gemenskap

En grundläggande idé inom antroposofisk läkepedagogik och socialterapi är att människans jag - hennes individualitet - inte kan reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt och oförutsägbart som man kan beteckna som den spirituella kärnan i personligheten.

Startsida_00029.jpg
Vi kan hela människan 04b copy.jpg

Livets röda tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. Det finns en röd tråd i varje människas liv, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden i livet, att gå sin egen väg. Att, oavsett funktionshinder, själv få vandra längs livets röda tråd utan att bli motarbetad eller ifrågasatt utan i stället få möta förståelse, är grunden för all utveckling. Därför är delaktighet och ansvar inför människans ödessituation utgångspunkten för den läkepedagogiska och socialterapeutiska hållningen.

Vi kan hela människan 05b.jpg
Vi kan hela människan 06b.jpg

Individuellt liv i gemenskap

Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett sammanhang där man hör hemma är förutsättningen för den egna utvecklingen. För personer med funktionshinder är gemenskapen särskilt viktig eftersom den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Inom våra verksamheter finns en tanke att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och att en sund gemenskap bidrar till individens utveckling.

Vi kan hela människan 07b.jpg
Vi kan hela människan 14b.jpg

Tålamod med det individuella

Funktionshinder ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom funktionshindret finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. Medarbetarnas uppgift är att vara lyhörda för varje individs inneboende förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att ha tålamod inför varje människas begränsning är grundläggande värden i vårt arbete.

Vi kan hela människan 09b.jpg
Vi kan hela människan 08b.jpg

Det livslånga lärandet

I mötet med personer med funktionshinder blir medarbetarens egna tillkortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt konfronterad med behovet av egen utveckling. Ur det perspektivet bildar de uppkomna svårigheterna (både hos personen med funktionshinder och hos medarbetaren) ett gränsområde där man möts och där fröet till vidare utveckling finns för bägge parter. På våra arbetsplatser anser vi att denna process är en naturlig del av arbetet och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

Vi kan hela människan 10b.jpg
Vi kan hela människan 11b.jpg

En medvetet utformad miljö

Arkitektur, materialval, inredning och färgsättning har en mycket stor inverkan på människan. Likaså har medvetet gestaltade trädgårdsparker, områden för promenader samt t ex närhet till vatten, en stor betydelse för det själsliga välbefinnandet. Därför lägger vid stor vikt vid en estetisk tilltalande miljö såväl inomhus som utomhus.

När den gäller den psykiska miljön är vardags- och högtidshändelser inordnade i ett rytmiskt återkommande tidsförlopp. Det tar sig uttryck i gemensamma samlingar inför en skol- eller arbetsdag, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att markera och fira helger, årshögtider, födelsedagar och jubileer. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet i tillvaron.

Att äta ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel, samt att se till det ekologiska samman-hangets betydelse i stort, har alltid varit en självklarhet i våra verksamheter.

Vi kan hela människan 12b.jpg
Vi kan hela människan 13b.jpg

Ett skapande liv - Arbetets betydelse

Inom våra verksamheter anser vi att det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och välbefinnande. Därför vill vi möjliggöra för varje individ att ge utlopp för sin inneboende kreativitet. Detta sker såväl i skolan som i verkstäder och i boendemiljön. Skådespel, musikutövande och konserter, att umgås med färger, textilier och andra material är självklarheter hos oss.

I en vuxens människas liv intar arbetet en central plats. Att hitta en gemenskap, att få känna sig behövd, att hitta en meningsfylld uppgift, är särskilt viktigt för en person med funktionshinder. Genom detta blir funktionshindret relativiserat och personen får möjlighet till ett skapande och rikt liv.

Vi kan hela människan 15b.jpg
kommunikation-1.jpg

Kommunikation


Solberga erbjuder barnen Alternativa och Kompletterande Kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

AKK nyhet →

Kommunikation


Solberga erbjuder barnen Alternativa och Kompletterande Kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

AKK nyhet →

Kommunikation

De barn och ungdomar som bor och har sin skolgång på Solberga by har varierande kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar.  Detta innebär svårigheter för dem att förstå sammanhang samt förmedla sina önskemål och behov. Solberga vill överbrygga dessa svårigheter genom att erbjuda barnen alternativa och kompletterande kommunikationsformer (AKK) och hjälpmedel.

D._Kommunikation+ frame_03b.jpg
D._Kommunikation+ frame_02b.jpg

På så sätt ökar vi barnens möjlighet att få en meningsfull tillvaro som kännetecknas av delaktighet och hanterbarhet. Några av de tekniker/metoder vi använder är tydliggörande pedagogik, bildkommunikation, teckenkommunikation, sociala berättelser, ritprat, pekprat och samtalsmatta. 

 
D._Kommunikation+ frame_04b.jpg
 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation: 'Alternativ' står för att stödet behövs genom hela livet, 'Kompletterande' betyder att stödet kan behövas under en tid i uppväxten eller i vissa situationer.

D._Kommunikation+ frame_05c.jpg

Solbergas kommunikationspedagog stödjer och utbildar våra medarbetare i detta arbete.

 
Kommunikationspedagog

Manuela Friemann

Tel: 08 - 551 538 08
manuela.friemann@solbergaby.se

 
D._Kommunikation+ frame_07.jpg
IMG_2715.jpg

Elevhälsa


Ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov.

Elevhälsa


Ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov.

Elevomsorg 00048.jpg

Elevhälsa

 Solbergas elevhälsoteam leds av rektor och specialpedagog. I teamet ingår även skolsköterska/kurator, skolpsykolog, skolläkare, kommunikationspedagog och läkeeurytmist. Även ridterapeuten deltar regelbundet i teamets möten.

Elevhälsans syfte:

 • Elevhälsan ska vara organiserad i enlighet med skolans styrdokument vilket innebär att elevhälsan främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa och hinder i lärandet.  Arbetet innebär att reducera riskfaktorers infly­tande och samtidigt stärka skyddsfaktorer.

För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas (Skollagen).

 • Elevhälsan ska vara orienterad mot ett arbetssätt med barnet i fokus utifrån waldorfskolans och läkepedagogikens syn på barnets utveckling samt Solberga bys kärnvärden.

 • Elevhälsan skapar tillsammans med ledning och arbetslag miljöer som främjar lärande, god allmän utveckling och god hälsa. Den undanröjer, tillsammans med övrig personal, hinder för förverkligandet av styrdokumentens mål. Elevhälsan arbetar på fler nivåer såsom organisations-, grupp- och individnivå.  Elevhälsoteamens samlade kompetens möjliggör en helhetssyn dvs. utgår från elevens samlade lärandesituation.

 • Elevhälsan syftar till att stärka eller bibehålla elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och handlar om att utveckla en tillgänglig lärmiljö som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

 • Elevhälsan samverkar med externa instanser. Samverkanspartners kan vara barnhabilitering, BUP, SPSM, Socialtjänst, Syncentralen, LSS-handläggare m.fl.

 • Elevhälsan bistår rektor bl.a. i samband med pedagogiska, psykologiska, sociala och medicinska utredningar och åtgärdsprogram.

 • Elevhälsan ska i möjligaste mån inkludera de medarbetare i arbetet som står närmast aktuell elev och ta vara på allas kompetens och erfarenheter.

 • Organisationen av elevhälsan, mål och strategier avbildas i en elevhälsoplan som revideras årligen.

Elevomsorg 00051.jpg
Elevomsorg 00054.jpg

Solbergas skolsköterska har ansvaret för samordningen av läkar- och tandläkarkontakter, vaccinationsprogram och regelbunden uppföljning. Hon har därför ett nära samarbete med skola, elevhem, vårdnadshavare, vårdcentral och övriga inom elevhälsoteamet.

 
Elevomsorg 00057.jpg
 

Elevhälsoteamet bedriver ett förebyggande hälsoarbete som är anpassat efter varje barns särskilda behov. Detta görs exempelvis genom regelbundna hälsokontroller, samtalsstöd och handledning för medarbetare. Skolsköterskan ger även eleverna insmörjningar, massage och terapibad. 

Från vänster till höger: Johannes Hallqvist (leg. läkare), Kajsa Petersdotter (leg. psykiatrisjuksköterska), och Olof Risberg (leg. psykolog/leg. psykoterapeut).                                 

Elevomsorg 00107.jpg

Referenser


En förälder har här för sin sons räkning diktat en sammanfattning av sin vistelse på Solberga by.

Referenser


En förälder har här för sin sons räkning diktat en sammanfattning av sin vistelse på Solberga by.

I. Referenser + framr.jpg

Resan till Solberga


1. Att lämna hemmet var så svårt,
jag fick panik och tog det ganska hårt.
Rymde för att det kändes ej rätt,
Polisen kom på grund av mitt sätt.
 
2. Hade fått en diagnos sk. Mental Retardation,
ett funktionshinder "vilken situation".
Tur att jag kom till Solberga by,
för jag var 12 ensam, rädd och ny.
 
3.Här är väldigt familjärt,
att få komma hit är mycket värt.
Här finns personal som man känner,
kompisar, djur och vänner.
 
4.Ni har satsat på rätt pedagogik,
lek med dans har gett mig motorik.
Har lärt mig om sanning och konsekvens,
så nu kan jag komma "överens".
 
5.Är fylld med Bild, AKK, och eurytmi,
och förstår det där med empati.
Men allting har ett slut,
och säger tack till Läkepedagogiskt institut.
 
6.Nu klarar jag mig på egen hand,
kan åka buss, laga mat och borsta tand.
Jag var 12 och hade Autism,
är nu 16 och fylld med Optimism.


Kan mer än väl rek. denna skola!
Dick Jonsson, Vallentuna

 

För referenser kontakta:

Helen Holmberg telefon 08-551 538 03
e-post helen.holmberg@solbergaby.se

 Örjan Liebendörfer telefon 08-551 538 47
e-post orjan@solbergaby.se

Bommersvik.jpg

Kompetens & utveckling


Solbergas kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

Kompetens & utveckling


Solbergas kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

C._Kompetens+ frame_02b.jpg

Kompetens/utveckling

Avgörande för att framgångsrikt ge boendeinsatser och utbildning till våra barn och ungdomar är att medarbetarna får möjlighet till aktiv kompetensutveckling. I takt med att forskning, pedagogisk metodik och omsorgstrender utvecklas inom det neuropsykiatriska området måste den enskilde medarbetaren få möjlighet att tillgodogöra sig denna kunskap. Därför är handledningsinsatser och samverkan med utbildningsanordnare självklara inslag i vår verksamhet. Några av våra samverkanspartners är: Utbildningscenter autism, Lära, Enigma omsorg samt Järna kompetens.

Ständig förbättring 

Genom skolinspektionens och IVO:s tillsyn, samt vårt eget kvalitetsarbete, blir vi utmanade att ifrågasätta invanda metoder och tillvägagångssätt. 

 
Elevomsorg 00092.jpg
 

Detta medför att vi ständigt förbättrar verksamheten med syfte att tillhandhålla en trygg, trivsam och utvecklande miljö för våra barn och ungdomar. Solberga bys återkommande kvalitetsuppföljningar visar på hög nöjdhetsgrad hos såväl vårdnadshavare som uppdragsgivare.

 
 
Verksamhetsutvecklare

Pontus Wallin

Tel: 08 - 551 538 39
pontus.wallin@solbergaby.se

500px-85.jpg

Integritetsskyddspolicy


Föreningen Solberga bys personuppgiftsbehandling

Integritetsskyddspolicy


Föreningen Solberga bys personuppgiftsbehandling

Integritesskyd-3.jpg

Integritetsskyddspolicy Solberga by

 
Logo version 3.png
 

I nedan personuppgiftspolicy
finner du information
om FÖRENINGEN SOLBERGA BYs personuppgiftsbehandling

Introduktion

FÖRENINGEN SOLBERGA BY, 815600–0823, tar integritetsskydd och dataskydd på högsta allvar. Vi vill därför informera dig om vår personuppgiftsbehandling vi för om dig. Denna integritetskyddspolicy avser att informera alla intresserade om vår behandling utav dina personuppgifter. En personuppgift är en uppgift som, direkt eller indirekt, identifierar en individ som till exempel namn, telefonnummer, adress och mail. FÖRENINGEN SOLBERGA BY följer all tillämplig lagstiftning och all personuppgiftsbehandling sker utifrån EU:s dataskyddsförordning, GDPR (EU) 2016/679. Du kan läsa mer om förordningen på Sveriges tillsynsmyndighets hemsida www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig är FÖRENINGEN SOLBERGA BY, 815600–0823, Solberga 27, 153 91 JÄRNA, STOCKHOLMS LÄN, du kontaktar oss gällande integritets- och dataskydd via info@solbergaby.se Dataskyddsombudet (DSO) på FÖRENINGEN SOLBERGA BY är Secify, du kontaktar dem via DSO@secify.net.

 

Behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter kan finnas sparade hos oss i de fall du har varit anställd av oss, kunder, leverantör eller tagit del utav någon av våra tjänster, boende, skola eller fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Dina personuppgifter kan även behandlas av oss i det fall du har ingått avtal och/eller varit i kontakt med oss och i vissa fall för att vi erhållit uppgifterna från en tredje part. Den rättsliga grunden för behandling är fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning och i vissa fall samtycke. 

Vi behandlar dina personuppgifter i avtalssyfte, möjlighet att kontakta dig, säker identifikation, uppfylla dina eller våra rättsliga förpliktelser, ge möjlighet att erbjuda fullgöra alla våra tjänster inom boende, skola eller fritidsaktiviteter.

Integritesskyd-5.jpg

 

Delning av dina personuppgifter 

Dina uppgifter lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än de redovisade samt utav molntjänster och lagringstjänster. Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av våra tjänster, såsom underleverantörer, för vilka vi är ansvariga för. 

Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeurehändelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag. 

 

Säkerheten för dina uppgifter 

För att skydda integriteten för dina personuppgifter vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den för att utföra sitt arbete. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Integritesskyd-3.jpg

 

Dina rättigheter 

Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem (med förbehåll för vissa undantag). Där det är tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig. Du får även begära information kostnadsfritt 1 gång/år om: ändamålen med behandlingen; kategorier av personuppgifter; vem som utanför FÖRENINGEN SOLBERGA BY som mottagit personuppgifter från oss; vilken källa informationen har (om inte du lämnat den direkt till oss); och hur länge dina personuppgifter lagras. FÖRENINGEN SOLBERGA BY svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta info@solbergaby.se. Om du har frågor gällande FÖRENINGEN SOLBERGA BYs personuppgiftsbehandling kontakta vårt Dataskyddsombud, Secify, via DSO@secify.net.  

 

Datalagring

Dina personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt och följer tydliga gallringsrutiner. Uppgifter behandlas på olika tidsperioder för att ge möjlighet att uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller erbjuda så bra tjänst som möjligt. Information kring lagringstid ges vid påbörjande utav behandlingen och har du frågor kring behandlingstid är du välkommen att kontakta oss på info@solbergaby.se så berättar vi mer.

Cookies

Vi på Solberga by är måna om att erbjuda dig som besökare av vår hemsida en effektiv och behaglig upplevelse. Vi använder oss utav cookies för att kunna erbjuda viss funktionalitet och föra statistik och genom detta kan vi sedan utveckla webbplatsen och dess upplevelse.

Cookies är en textfil som en hemsida lagrar på din dator så att sedan webbplatsen kan känna igen din dator vid nästa besök. Detta innebär att sidan kan visas enligt dina inställningar. En sådan textfil kan inte sprida skadliga program utan agerar passivt.

Du har när som helst möjlighet att hantera cookies (få varningar, blockera eller ta bort redan lagrade cookies på din dator) genom inställningarna i din webbläsare. Blockerar eller tar du bort cookies kan viss funktionalitet att försvinna. Läs mer om cookies på www.minacookies.se

 

Ytterligare information

Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys. 

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se

H._Se Solberga genom årstiderna2.jpg

Se Solberga genom årstiderna...


i Solbergas bildgalleri.

Bildgalleri →

Se Solberga genom årstiderna...


i Solbergas bildgalleri.

Bildgalleri →