A._Waldorfskolans P._01c.jpg
Skolan 00066.jpg
Ridterapi 00.jpg
D._Läsårstiderb.jpg
Elevomsorg 00103.jpg
020.jpg
A._Waldorfskolans P._01c.jpg

Waldorfskolans pedagogik


Elevens individuella utveckling hålls ständigt i fokus.

Scrolla ner ↓

SCROLL DOWN

Waldorfskolans pedagogik


Elevens individuella utveckling hålls ständigt i fokus.

Scrolla ner ↓

A._Waldorfskolans P._02b.jpg

Waldorfskolans Pedagogik

I Waldorfskolans Pedagogik betonas människans mångsidighet som kommer till uttryck i olika begåvningar. Till grund för skolundervisningen ligger Waldorfpedagogikens metodik, som sedan anpassas till den enskilde eleven. Detta innebär att undervisningen aldrig reduceras till enbart inlärning utan är ett stöd åt hela människans tanke-, känslo– och viljemässiga utveckling. På så sätt utgör växandet och lärandet en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter.

A._Waldorfskolans P._03b.jpg
A._Waldorfskolans P._04b.jpg

Små klasser

Stor vikt på en helhet med teoretiska, konstnärliga och hantverksmässiga ämnen Waldorfpedagogiken som metodik och kursplan som ett verktyg att nå särskolans mål.

A._Waldorfskolans P._05b.jpg
A._Waldorfskolans P._06b.jpg

Klasslärarens roll

Klassläraren är den fasta punkten i elevens skoldag. Han/hon håller i periodundervisningen under morgonen men följer även med barnen till dagens övriga lektioner. Därigenom skapar läraren sig en helhetsbild av elevens skoldag, som kan förmedlas till föräldrar, boende– och fritidspersonal och andra berörda. På detta sätt hålls elevens individuella utveckling ständigt i fokus!

A._Waldorfskolans P._07b.jpg
A._Waldorfskolans P._08b.jpg

En dag i skolan

En dag i skolan börjar med morgonsamling i aulan Arken. Vi sjunger, läser dikter och lyssnar till levande musik som följer årstidernas gång.

Därefter börjar skoldagen med en rytmisk upptakt, där motorik och koordination övas på ett lekfullt sätt. Det gör att vi vaknar upp och öppnar våra sinnen.

A._Waldorfskolans P._09b.jpg

Efter detta har klassläraren periodundervisning, där eleverna arbetar med ett visst tema under 4-6 veckor. Varje elev skapar sitt eget periodhäfte till temat och man arbetar ämnesöverskridande där också sång, bild och drama får stort utrymme.

A._Waldorfskolans P._09c.jpg


På eftermiddagen tar andra aktiviteter vid, till exempel handarbete, träslöjd och djurskötsel.
Skoldagen avslutas gemensamt i Arken med levande musik, sång och dikter.

A._Waldorfskolans P._09d.jpg
A._Waldorfskolans P._09e.jpg

Kursplaner för den obligatoriska 
särskolan 

Grundläggande bestämmelser om den obligatoriska särskolan återfinns i skollagen och särskoleförordningen. I kursplanen anger regering och riksdag den värdegrund skolan ska vila på och de mål och riktlinjer som ska gälla för skolarbetet.

00000.jpg

I den nationella kursplanen för särskolan anger Skolverket mål för ämnen och ämnesområden i grundsärskolan respektive träningsskolan. I de nationella kursplanerna framkommer vilken inriktning undervisningen ska ha och vad eleverna bör lära sig. De anger inte arbetssätt, organisation eller metoder utan lämnar stort utrymme för den enskilda skolan och läraren att utforma undervisningen. Varje skola ska utarbeta en egen kursplan där det ska framgå hur man arbetar och hur verksamheten utformas och organiseras.

Skolan 00029c.jpg

Rytmisk upptakt: rörelsens betydelse för 
inlärning, självkänsla och social kompetens.

I vår skola är det viktigt att arbeta med rörelse, innan dagens huvudlektion börjar, i det vi kallar rytmisk upptakt

Skolan 00038.jpg

Den rytmiska upptakten innehåller övningar för bättre koordination, koncentration, balans, tal m.m.  Övningarna kan vara lekfulla verser som talas med bestämda arm- och benrörelser, balansbom, krypa, åla och taktil stimulering.

Skolan 00041.jpg

Detta motverkar grundläggande svårigheter med en omogen motorik, kvardröjande primitiva reflexer och bristande kroppsuppfattning.

Rytmen är ett element som ordnar upp i kaos och ger stela rörelser ett innehåll. 

Barnets inlärningsförmåga och sociala förmåga ökar om rörelseaktiviteter får stor plats på skolschemat. Eleverna går piggare och mera mottagliga till den teoretiska undervisningen efter en rytmisk upptakt.

 
 

Förutom den rytmiska upptakten får eleverna två lektionstimmar eurytmi och två lektionstimmar gymnastik varje vecka.

Några gånger om året uppträder eleverna på scenen i Arken. För varandra, sina lärare och ofta även för sina föräldrar. Det är en möjlighet att visa vad de har lärt sig och öva sig på att våga stå inför publik.

 
 

Elfe Jacobsen (vänster) leder upptakten i träningsskolan och eurytmilärare Gunnel Widmark (höger) leder upptakten i Särskolan.

Skolan 00066.jpg

Skolträdgård


Meningsfulla sysselsättningar för de av våra elever som trivs bäst med praktiska engagemang.

Skolträdgård


Meningsfulla sysselsättningar för de av våra elever som trivs bäst med praktiska engagemang.

Skolträdgård

Det pedagogiska trädgårdsarbetet bidrar till sammanhang genom att följa växterna hela vägen från sådd till skörd och användning.

Elevomsorg 00024.jpg
Skolan 00102c.jpg

Moment av matematik och proportions förståelse tas till vara under det praktiska arbetet i skolträdgården.

Elevomsorg 00038.jpg

Mot säsongens slut skördas även Solbergas fruktträd där eleverna deltar aktivt i leverans av frukt och grönsaker till elevhemmen.

B._UtomhusPed+ frame_06a.jpg

Vintertid erbjuder Solbergas parkmiljö och omgivande skog meningsfulla uppdrag för elever som trivs bäst med praktiska uppgifter.

Ridterapi 00.jpg

Ridterapi


Stimulerar koncentrationsförmåga,

mod, balans och rumsuppfattning på

ett lekfullt sätt.

Ridterapi


Stimulerar koncentrationsförmåga,

mod, balans och rumsuppfattning på

ett lekfullt sätt.

Elevomsorg_4.jpg

Ridterapi Novalis

Solberga By samarbetar med Ridterapi Novalis och erbjuder individuell ridterapi samt utomhuspedagogik i stallmiljö. Ridterapi innebär ett upplägg där vi med hästarnas hjälp utvecklar och stimulerar kognitiva och motoriska funktioner hos barnen. Både själsligt och fysiskt berikande övningar är tillgängliga genom den positiva samvaron med hästarna och de andra djuren vid stallet.

Ridterapi 05.jpg

Upplägget är starkt motiverande och inbjuder till kommunikation, ansvarstagande och en vilja att växa.

Ridterapi 07.jpg

De sex hästarna, ankorna, fåren, hönsen och katterna medför åtskilliga meningsfulla sysslor och ingår i en utomhusmiljö med möjlighet till mångfaldiga sinnesupplevelser.

Ridterapi 08.jpg

Omsorgen om djuren bibringar en naturlig meningsfullhet i skolämnena, att räkna, väga, och läsa.

Ridterapi 09.jpg
 
 
Ridterapi 10.jpg

 Johanna Pechmann
(Ridterapi)

 
D._Läsårstiderb.jpg

Läsårstider 2018-2019


Vår- & höstterminen 2018, vårterminen 2019.

Läsårstider 2018-2019


Vår- & höstterminen 2018, vårterminen 2019.

D._Läsårstiderc.jpg
 

 Läsårstider skolan Solberga by 2018-2019
 

HÖSTTERMINEN 2018

 • Onsdag 15/8 Upprop 10:00 (ingen vanlig skola denna dag)

 • Lördag 29/9: Höstfest

 • Måndag 1/10: Studiedag på skolan. Fritids har öppet.

 • Måndag 29/10 - fredag 2/11: Höstlov

 • Torsdag 15/11: Studiedag på skolan. Fritids har öppet.

 • Fredag 21/12: Julavslutning 10:00

 • 1 studiedag under terminen tillkommer

VÅRTERMINEN 2019

 • Tisdag 8/1: Skolan börjar med vanlig skoldag

 • Fredag 25/1: Studiedag

 • Måndag 25/2 – fredag 1/3: Sportlov

 • Torsdag 7/3: Studiedag

 • Måndag 15/4 – torsdag 18/4: Påsklov

 • Onsdag 1/5:   Lovdag

 • Fredag 31/5:  Lovdag

 • Torsdag 6/6:  Lovdag

 • Onsdag 12/6: Sommaravslutning 10:00

 
Elevomsorg 00103.jpg

Plan mot kränkande behandling


Lättläst version.

Plan mot kränkande behandling


Lättläst version.

F._Plan mot kränkande_01b.jpg

Vi har förnyat vår plan mot
kränkande behandling sedan år 2014

Solbergas plan mot kränkande behandling är det övergripande dokument som anger vad vi behöver utveckla för att förebygga kränkande behandling och därmed skapa ökad trygghet och trivsel för våra elever. Ett prioriterat målområde har varit att ta fram lättillgängliga styrdokument som våra elever kan förstå och lära utav. 

Vi presenterar här resultatet av detta arbete, genom vår lättlästa version med bilder, som eleverna tagit fram med stöd av lärarna och vår kommunikationsutvecklare.

 
 
020.jpg

Läs mer om högtiderna vi firar på Solberga...


på Solbergas blogg.

Blogg →

Läs mer om högtiderna vi firar på Solberga...


på Solbergas blogg.

Blogg →