A._Waldorfskolans P._01c.jpg
Skolan 00066.jpg
Ridterapi 00.jpg
D._Läsårstiderb.jpg
Elevomsorg 00103.jpg
020.jpg
A._Waldorfskolans P._01c.jpg

Waldorfskolans pedagogik


Elevens individuella utveckling hålls ständigt i fokus.

Scrolla ner ↓

SCROLL DOWN

Waldorfskolans pedagogik


Elevens individuella utveckling hålls ständigt i fokus.

Scrolla ner ↓

A._Waldorfskolans P._02b.jpg

Waldorfskolans pedagogik

I Waldorfskolans pedagogik betonas människans mångsidighet som kommer till uttryck i olika begåvningar. Till grund för skolundervisningen ligger waldorfpedagogiken, som sedan anpassas till den enskilde eleven. Detta innebär att undervisningen aldrig reduceras till enbart inlärning utan är ett stöd åt hela människans tanke-, känslo– och viljemässiga utveckling. På så sätt utgör växandet och lärandet en helhet där eleven får arbeta både praktiskt, konstnärligt och teoretiskt utifrån sina egna behov och möjligheter.

Skolans fysiska och psykosociala miljö

En god arbetsmiljö i skolan handlar om både den fysiska och psykiska miljön. Ett helhetstänkande och en samverkan kring omsorgen om barnet/eleven bör råda, där alla medarbetare i skolan tar sitt ansvar.

Alla medarbetare har ett ansvar för att i samförstånd och i samverkan med elever och föräldrar skapa en miljö för lärande, i syfte att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt utifrån de mål som uttrycks i skollag, läroplaner och kursplaner.

Viktiga förutsättningar för samverkan är skolans samtalskultur och de stödjande strukturer som bygger upp skolans vardagliga arbete. Samtalskulturen definieras av vad vi pratar med varandra om i skolan, men också av hur vi pratar med varandra. Utmaningen består i att utifrån ett salutogent förhållningssätt söka efter faktorer som möjliggör förändring och utveckling, genom att i samtalet flytta fokus ifrån det som inte fungerar till det som fung­erar.

Det är i lärprocesserna, i relationen mellan lärare och elever, som det mest betydelsefulla i skolan sker.

Inom skolan måste finnas kompetens och resurser så att varje elev kan erbjudas en individuellt anpassad och väl fungerande skolsituation. För att eleverna ska nå framgång i sitt arbete krävs ett kollegialt samarbete och lärande – ett strukturerat samarbete kring förhållningssätt, verksamhetsmål och metoder.

A._Waldorfskolans P._03b.jpg
A._Waldorfskolans P._04b.jpg

En trygg studiemiljö

Vi lägger stor vikt på en helhet med teoretiska, konstnärliga och hantverksmässiga ämnen som eleverna läser i en trygg miljö. Klasserna är små och anpassningen efter varje elevs behov är omfattande. Waldorfpedagogiken är ett verktyg att nå särskolans mål i enlighet med läroplanen för särskolan.

A._Waldorfskolans P._05b.jpg
A._Waldorfskolans P._06b.jpg

Klasslärare, ämneslärare och elevassistenter

Klassläraren är den fasta punkten i elevens skoldag. Han/hon håller i periodundervisningen under morgonen men följer även med barnen till dagens övriga lektioner. Därigenom skapar läraren sig en helhetsbild av elevens skoldag, som kan förmedlas till föräldrar, boende– och fritidspersonal och andra berörda. På detta sätt hålls elevens individuella utveckling ständigt i fokus!

Ämneslärarna undervisar i bild, eurytmi, slöjd och musik.

I alla klasser finns elevassistenter som arbetar nära eleverna med stöd i undervisningen, hjälp med hygien och omvårdnad samt vid förflyttningar inom skolområdet, utflykter och andra aktiviteter.

A._Waldorfskolans P._07b.jpg
A._Waldorfskolans P._08b.jpg

En dag i skolan

En dag i skolan börjar med morgonsamling i aulan Arken. Vi sjunger, läser dikter och lyssnar till levande musik som följer årstidernas gång.

Därefter börjar skoldagen med en rytmisk upptakt, där motorik och koordination övas på ett lekfullt sätt. Det gör att vi vaknar upp och öppnar våra sinnen.

A._Waldorfskolans P._09b.jpg

Efter detta har klassläraren periodundervisning, där eleverna arbetar med ett visst tema under 4-6 veckor. Varje elev skapar sitt eget periodhäfte till temat och man arbetar ämnesöverskridande där också sång, bild och drama får stort utrymme.

A._Waldorfskolans P._09c.jpg


På eftermiddagen tar andra aktiviteter vid, till exempel handarbete, träslöjd och djurskötsel.
Skoldagen avslutas gemensamt i Arken med levande musik, sång och dikter.

A._Waldorfskolans P._09d.jpg
A._Waldorfskolans P._09e.jpg

Kursplaner för grundsärskolan 

Grundläggande bestämmelser om den obligatoriska särskolan återfinns i skollagen och särskoleförordningen. I kursplanen anger regering och riksdag den värdegrund skolan ska vila på och de mål och riktlinjer som ska gälla för skolarbetet.

00000.jpg

I den nationella kursplanen för särskolan anger Skolverket mål för ämnen och ämnesområden i grundsärskolan respektive träningsskolan. I de nationella kursplanerna framkommer vilken inriktning undervisningen ska ha och vad eleverna bör lära sig. De anger inte arbetssätt, organisation eller metoder utan lämnar stort utrymme för den enskilda skolan och läraren att utforma undervisningen.

Skolan 00029c.jpg

Rytmisk upptakt: rörelsens betydelse för 
inlärning, självkänsla och social kompetens.

I vår skola är det viktigt att arbeta med rörelse, innan dagens huvudlektion börjar,
i det vi kallar rytmisk upptakt

Skolan 00038.jpg

Den rytmiska upptakten innehåller övningar för bättre koordination, koncentration, balans, tal m.m.  Övningarna kan vara lekfulla verser som talas med bestämda arm- och benrörelser, balansbom, krypa, åla och taktil stimulering.

Skolan 00041.jpg

Detta motverkar grundläggande svårigheter med en omogen motorik, kvardröjande primitiva reflexer och bristande kroppsuppfattning.

Rytmen är ett element som ordnar upp i kaos och ger stela rörelser ett innehåll. 

Barnets inlärningsförmåga och sociala förmåga ökar om rörelseaktiviteter får stor plats på skolschemat. Eleverna går piggare och mera mottagliga till den teoretiska undervisningen efter en rytmisk upptakt.

 
 

Förutom den rytmiska upptakten får eleverna två lektionstimmar eurytmi och två lektionstimmar gymnastik varje vecka.

Några gånger om året uppträder eleverna på scenen i Arken. För varandra, sina lärare och ofta även för sina föräldrar. Det är en möjlighet att visa vad de har lärt sig och öva sig på att våga stå inför publik.

 
 
 

Elfe Jacobsen (vänster) leder upptakten i träningsskolan och eurytmilärare Gunnel Widmark (höger) leder upptakten i särskolan.

 
Skolan 00066.jpg

Skolträdgård


Meningsfulla sysselsättningar för de av våra elever som trivs bäst med praktiska engagemang.

Skolträdgård


Meningsfulla sysselsättningar för de av våra elever som trivs bäst med praktiska engagemang.

Skolträdgård

Det pedagogiska trädgårdsarbetet bidrar till sammanhang genom att följa växterna hela vägen från sådd till skörd och användning.

Elevomsorg 00024.jpg
Skolan 00102c.jpg

Moment av matematik och proportions förståelse tas till vara under det praktiska arbetet i skolträdgården.

Elevomsorg 00038.jpg

Mot säsongens slut skördas även Solbergas fruktträd där eleverna deltar aktivt i leverans av frukt och grönsaker till elevhemmen.

B._UtomhusPed+ frame_06a.jpg

Vintertid erbjuder Solbergas parkmiljö och omgivande skog meningsfulla uppdrag för elever som trivs bäst med praktiska uppgifter.

Ridterapi 00.jpg

Ridterapi


Stimulerar koncentrationsförmåga,

mod, balans och rumsuppfattning på

ett lekfullt sätt.

Ridterapi


Stimulerar koncentrationsförmåga,

mod, balans och rumsuppfattning på

ett lekfullt sätt.

Elevomsorg_4.jpg

Ridterapi Novalis

Solberga By samarbetar med Ridterapi Novalis och erbjuder individuell ridterapi samt utomhuspedagogik i stallmiljö. Ridterapi innebär ett upplägg där vi med hästarnas hjälp utvecklar och stimulerar kognitiva och motoriska funktioner hos barnen. Både själsligt och fysiskt berikande övningar är tillgängliga genom den positiva samvaron med hästarna och de andra djuren vid stallet.

Ridterapi 05.jpg

Upplägget är starkt motiverande och inbjuder till kommunikation, ansvarstagande och en vilja att växa.

Ridterapi 07.jpg

De sex hästarna, ankorna, fåren, hönsen och katterna medför åtskilliga meningsfulla sysslor och ingår i en utomhusmiljö med möjlighet till mångfaldiga sinnesupplevelser.

Ridterapi 08.jpg

Omsorgen om djuren bibringar en naturlig meningsfullhet i skolämnena, att räkna, väga, och läsa.

Ridterapi 09.jpg
 
 
Leg. fysioterapeut & OHI-cert. ridterapeut

Johanna Pechmann

Tel: 07 392 478 93
jp@ridterapi-novalis.se

 
D._Läsårstiderb.jpg

Läsårstider 2019-2020


Läsårstider 2019-2020


D._Läsårstiderc.jpg
 

 Läsårstider skolan Solberga by 2019-2020
 

LÄSÅRET 2019/2020

 • Onsdag 21/8:  Upprop 10:00

 • Torsdag 22/8: Skolan börjar med vanlig skoldag

 • Lördag 28.9: Höstfest med Mikaelifirande

 • Måndag 28/10 - Fredag 1/11 : Höstlov (vecka 44)

 • Fredag 20/12: Julavslutning

 • Tisdag 7/1: Studiedag

 • Onsdag 8/1: Skolan börjar med vanlig skoldag

 • Måndag 24/2 - Fredag 28/2: Sportlov (vecka 9)

 • Måndag 6/4 - Torsdag 9/4: Påsklov (vecka 15)

 • Fredag 22/5: Lovdag

 • Fredag 12/6: Skolavslutning

 
Elevomsorg 00103.jpg

Plan mot kränkande behandling


Lättläst version.

Plan mot kränkande behandling


Lättläst version.

F._Plan mot kränkande_01b.jpg

Plan mot
kränkande behandling

Solbergas plan mot kränkande behandling är det övergripande dokument som anger vad vi behöver utveckla för att förebygga kränkande behandling och därmed skapa ökad trygghet och trivsel för våra elever. Ett prioriterat målområde har varit att ta fram lättillgängliga styrdokument som våra elever kan förstå och lära utav. 

Vi presenterar här resultatet av detta arbete, genom vår lättlästa version med bilder, som eleverna tagit fram med stöd av lärarna och vår kommunikationsutvecklare.

 
 
020.jpg

Läs mer om högtiderna vi firar på Solberga...


på Solbergas blogg.

Blogg →

Läs mer om högtiderna vi firar på Solberga...


på Solbergas blogg.

Blogg →